ด้วยการสนับสนุนและเพิ่มความสะดวกสบายให้นักท่อง เที่ยวไปเยือนประเทศ สิงคโปร์ สำหรับนักท่องเที่ยวที่ถือ พาสปอร์ตประเทศไทยหากเดินทางไปอยู่ไม่เกิน 30 วันไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าไปเที่ยวในประเทศสิงคโปร์ทั้งนี้ ทั้งนั้น อย่าลืมตรวจสอบอายุของหนังสือเดินทางด้วย ซึ่งจะต้องมีอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เราจะเดินทางเท่านั้น สำหรับผู้ที่ต้องการอยู่ในประเทศสิงคโปร์มากกว่า 30 วัน สามารถติดต่อขอวีซ่าได้ที่สถานเอกอัครราชฑูตสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ
สถานเอกอัครราชฑูตสิงค์โปร์  ประจำประเทศไทย

เวลาทำการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 12:00 และ 13:00 - 16:30 น.
อาคารรัจนาการ ชั้น 9 เลขที่ 183 ถนนสาทรใต้ เขตยานาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0 2286 2111, 0 2286 1434

การกรอกเอกสารตรวจคนเข้าเมือง
เอกสารตรวจคนเข้าเมืองสามารถขอเอกสารได้จากเจ้าหน้าที่บนเครื่องบินโดย ตรง ซึ่งปกติแล้วเจ้าหน้าที่จะเดินแจกก่อนเครื่อง Landing ที่ประเทศสิงค์โปร์ประมาณ 30 นาที

ขั้นตอนการกรอกเอกสาร
การกรอกจะต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษและเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด

เมื่อผ่านด่านตรวจหนังสือเดินทางแล้ว เจ้าหน้าที่จะฉีกส่วนที่ 3 (ส่วนขวามือ) ออกแนบไว้ใน Passport ในส่วนนี้ต้องระวังเป็นพิเศษว่าอย่าทำหายเด็ดขาด เพราะว่าส่วนนี้จะต้องส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่อีกครั้งตอนขากลับที่จะออกนอก ประเทศสิงคโปร์โดยปกติเราจะเห็นของประเทศไทยมีการใช้ลูกแม็กเย็บกระดาษเพื่อ ป้องกันการหาย

 
         
         

 

         
         
         
         

ติดต่อเรา: email: booking.happygroup@gmail.com Tel: 02-3201745-6, 085-666-3963 Fax: 02-3201747